កាបូប

ថង់ដែលផលិតដោយខ្លួនឯងអាចឈរដោយខ្លួនឯង ឬអាចដំណើរការជាផ្នែកនៃផលិតផលវេចខ្ចប់ផ្សេងទៀត។កាបូបមានច្រើនប្រភេទ ដែលមានរាង និងសម្ភារៈខុសៗគ្នា គ្រាន់តែប្រាប់យើងពីគោលបំណងរបស់អ្នក នោះយើងនឹងទទួលបាននូវរបស់ដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក